Условия за ползване

Общи условия за използване на сайтa на Бруната ООД

Последна актуализация към 21.01.2019

 

1.       Общи Разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Бруната ООД (наричано по-долу само Бруната). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Бруната, по силата на който получавате правото да използвате услугите на сайта ни при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Бруната. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Бруната.

Потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайта https://customers.dalsia.bg, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични и нетърговски цели. Всички разноски, свързани с осъществяването на комуникационна свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя и ще бъдат понесени от него при условията и тарифите на неговия телекомуникационен оператор.

2.       Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Бруната ООД.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:

-          достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

-          създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до изравнителнителните сметки на регистранта;

-          получаване на SMS известяване за датите на отчет на уредите за дялово разпределение и други информации;

-          получаване на email известяване за датите на отчет на уредите за дялово разпределение и други информации;

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етикета, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

3.       Обща Информация и Регистрация

Бруната ООД декларира, че интернет страница www.brunata.bg е достъпна за всички потребители, които са съгласни с действащите Условия за ползване.

Потребителите по смисъла на настоящите Условия за ползване се категоризират в следните две категории:

-          Регистрирани потребители- тези, които са създали свой личен профил в Клиентския Портал на Бруната, посредством достъпнта електронна форма

-          Нерегистрирани потребители – тези, които посещават интернет страницата на Бруната ООД без да са извършили регистрация в Клиентския Портал

Бруната си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

-          получаване на достъп до изравнителните сметки на регистранта;

-          получаване на SMS известяване за датите на отчет на уредите за дялово разпределение и други информации;

-          получаване на email известяване за датите на отчет на уредите за дялово разпределение и други информации;

Потребителите  имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия, както и с Декларацията за поверителност във връзка с обработването на личните данни.

Бруната си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Бруната ще напомня на потребителя да актуализира информацията в профила си.

Бруната си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

4.       Сигурност

Потребителят получава желаните от него Потребителско име и Парола и достъп до всички онлайн услуги на Бруната, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности и достъпа, които се извършват с неговото потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Бруната  за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите (изход от системата) в края на всяка сесия след използването им. В случай на загубване (забравяне) на паролата, Бруната ще генерира автоматично нова на регистрираната от Потребителя електронна поща. Бруната не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5.       Прекратяване на достъп

Бруната има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъп до Интернет сайта на определени потребители в следните ситуации:

-          Накърнява доброто име на фирма Бруната с действията си и разпространява съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения

-          Предоставя некоректни данни, с което нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове

-          Застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Бруната има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, Бруната има правото да им предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

6.       Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата, вкл. информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него информационни ресурси и материали не може да бъде копирана, възпроизвеждана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на Бруната.

Всички изображения на лога и фирмени знаци, както и имена на продукти и услуги,  са регистрирани търговски марки и достъпът до сайта не представлява по никакъв начин основание, право и/ или разрешение за тяхното използване, възпроизвеждане, модификация, разпространение и всякакви други действия с тях. Ограничаване на отговорността

Бруната прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Бруната не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на и от Бруната. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Бруната за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.  Бруната е въвела всички задължителни технически и организационни мерки и процедури за защита на личните данни, изисквани съгласно действащото законодателство и практиката в областта. Бруната полага максимални усилия да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни и предоставена от Потребителите онлайн чрез попълнени електронни формуляри, електронна кореспонденция и/или електронна платформа за обслужване.Бруната не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Бруната не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки и за достъпността до тях.

Бруната има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7.       Отговорност

Бруната си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.